Web Design
DSCN9271 web-klein
Czech ISO 26000 user guide

This site is designed to help using ISO 26000 in an easy and correct way, without needing consultancy or other external services. The recommendations are developed under a user perspective, and may be particularly useful for small and medium-sized organizations. The 26k-Issue-Tool is an inherent part of the 26k-User-Guide.
Tato webová stránka je vytvořena se záměrem usnadnit správný způsob využití ISO 26000, aniž by k tomu bylo třeba využívat služby externích organizací. Doporučení a rady jsou koncipovány s ohledem na potřeby uživatelů a jsou uži26k-cover czechtečně zejména pro malé a střední podniky. 26k-Nástroj k využití ISO 26000 je nedílnou součástí 26k-user-guide
(26k-Uživatelská prírucka).

A proposal is included on how to correctly and successfully communicate the use of ISO 26000.
Uživatelská příručka přináší návrh správné a úspěšné formy oznámení pro veřejnost o využití ISO 26000 v organizaci.

Sincerest thanks go to Otakar Kunc, former head of the Czech Standardization Institute, for his great offer to translate the 26k-user-guide and its 26k-issue-tool into Czech language.
Poděkování Otakaru Kuncovi, dřívějšímu řediteli Českého normalizačního institutu, za překlad 26k-user-guide a navazujícího
26k-issue-tool do českého jazyka.

The authors would be happy to receive your comments and proposals for further developing the user guide:
please send them to
[email protected] and [email protected].
Autoři s potěšením uvítají všechny připomínky a návrhy od uživatelů, které využijí k dalšímu zlepšení Uživatelské příručky. Připomínky a návrhy zasílejte laskavě na adresu [email protected] a [email protected].

September/Září 2012

 

ISO 26000 Návod na uplatňování společenské odpovědnosti
Uživatelská příručka

Obsah

Úvod
Krok 1: Nákup normy ISO 26000
Krok 2: ISO 26000 se nepoužívá pro certifikaci, ani jako p
ředpis, ani ve smluvních vztazích
            Charakteristické vlastnosti dokumentu
            Není určen k certifikaci
            Neslouží k tvorbě předpisů
            Neužívá se ve smluvních vztazích
Krok 3: Pečlivé prostudování ISO 26000
Krok 4: Rozhodnutí , zda ISO 26000 je v souladu s  vašimi potřebami a splňuje vaše očekávání
Krok 5: Zhodnocení význnamu/důležitosti jednotlivých problematik, určení možných činností a posouzení jejich důsledků
            26K-Nástroj k využití ISO 26000
Krok 6: Veřejné oznámení o využívání ISO 26000

 

Úvod

Cíl uživatelské příručky: Cílem příručky je usnadnit pochopení a zodpovědné, správné a účinné používání ISO 26000 (obsah, viz příloha). Příručka nabízí26k-Nástroj k využití ISO 26000” a další užitečné pomůcky. Praktické využití všech nabízených pomůcek se obejde bez pomoci servisních organizací nebo partnerů, jako například konzultantů, školitelů nebo auditorů. Příručka rovněž nabízí návrh způsobu zveřejnění úspěšného užití ISO 26000 v organizaci.

Vzhledem ke své obecnosti, je příručky použitelná pro organizace všech typů a velikostí. V případě potřeby, lze pro specifické oblasti využít tuto obecnou příručku jako základ pro vypracování vlastních příruček.

Webový odkaz: http://www.26k-estimation.com/html/application_phase.html#CorrectUse (2012-09) obsahuje krátkou prezentaci ukazující správný způsob použití ISO 26000.

Krok 1: Nákup normy ISO 26000

Normy ISO prodávají normalizační organizace, které jsou členy ISO, popřípadě jejich nakladatelství, jejichž adresy jsou dostupné na http://www.iso.org/iso/about/iso_members.htm (2012-09).

Ze srovnání cen uváděných na webových stránkách normalizačních organizací vyplývá jejich značná rozdílnost. Cena tohoto dokumentu se pohybuje v rozpětí od 200 Euro (300 USD) do 18 Euro. Důležité je upozornění, že dokumenty prodávané jednotlivými členy ISO jsou zcela totožné. Rozdíly v ceně tedy neznamenají rozdílnou kvalitu dokumentů.

Doporučení/Rada 1: Před nákupem normy porovnejte ceny v nabídkách jednotlivých členů ISO. K tomu můžete s výhodou využít přehled cen uvedený na
http://www.26k-estimation.com/html/best_prices_for_iso_26000.html#26kBestPrices (2012-09)
 

Krok 2: ISO 26000 se nepoužívá pro certifikaci, ani jako předpis, ani ve smluvních vztazích

Vzhledem k tomu, že ISO 26000 je spíše příručkou nebo návodem, neobsahuje na rozdíl od technické normy požadavky a nemůže proto sloužit k certifikaci, měření nebo k posuzování shody. 

Charakteristické vlastnosti dokumentu

 Použití ISO 26000 je zcela dobrovolné. Dokument je návodem, poskytujícím orientaci, rady, návrhy a doporučení, z nichž si lze vybrat ty části, jejichž využití je v daném případě považováno za nejvýhodnější a nejúčinnější. Tento dokument je mezinárodní normou pouze z toho důvodu, že byl vydán ISO a jejími členskými organizacemi. Formálně je dokument mezinárodní normou, avšak s ohledem na obsah se jedná o návod či příručku.

ISO 26000 srozumitelně vyjadřuje oblast působnosti:

 • “Tato mezinárodní norma není normou pro systém řízení. Není určena a není vhodná pro certifikaci, ani pro využití při tvorbě předpisů nebo v oblasti smluvních vztahů. Každá nabídka na certifikaci nebo požadavek na certifikaci podle ISO 26000 by znamenaly chybné pochopení záměru a účelu dokumentu a byly by zneužitím této mezinárodní normy. Vzhledem k tomu, že ISO 26000 neobsahuje žádné požadavky, není možné certifikací prokázat shodu s touto mezinárodní normou.”

Není určen k certifikaci

Je důležité si uvědomit, že ISO 26000 není určena pro auditování nebo certifikaci. Není ani normou pro systémy řízení jako jsou ISO 9001 nebo ISO 14001. Není ani směrnicí ani technickou normou, které se v praxi obvykle musí použít v plném rozsahu.

Vzhledem k tomu, že certifikace je podnikáním, existuje nebezpečí, že některé organizace (včetně dceřiných podniků normalizačních organizací) vytvoří své vlastní normy pro sociální odpovědnost, které budou obsahovat požadavky, a které pak mohou být použity pro certifikaci. Pokud se o takových normách tvrdí, že jsou vytvořeny na “základě” nebo že jsou v “souladu” s ISO 26000 (popřípadě je použita jiná podobná formulace), je takové tvrzení považováno za porušení důvěry, protože ISO 26000 byla úmyslně vytvořena jako návod bez stanovení požadavků.

Certifikace sociální odpovědnosti by brzdila její další zlepšování a potřebnou pružnost při přijímání těch nejúčinnějších opatření. Audit i certifikát postihují pouze okamžitý stav, zatímco sociální odpovědnost je dynamickým procesem, kdy přijímaná účinná opatření se mění v souladu s měnícími se prioritami podle momentálních potřeb. 

Doporučení/Rada 2: Certifikační organizace by měly respektovat zaměření ISO 26000. Pokud to některá organizace ignoruje, je třeba informovat její představitele o správném způsobu použití a odmítnout nabídku na certifikaci, která je faktickým zneužitím ISO 26000.

Doporučení/Rada 3: Podle definice z ISO 26000 jsou certifikační orgány “organizace”.
Požádejte je o informaci, jak používají ISO 26000 v rámci jejich organizace a jak využití normy oznamují.

Doporučení/Rada 4: Nesouhlaste s certifikací, protože brzdí zlepšování a posilování sociální odpovědnosti.

Webový odkaz: viz http://www.26k-estimation.com/html/certfication__no_.html#certification-a-word (2012-09)

Neslouží k tvorbě předpisů

Je zřejmé, že úroveň a podrobnost národních předpisů se v jednotlivých zemích značně liší. Některé vlády, zejména v méně ekonomicky rozvinutých zemích s nedostatečně vytvořeným právním systémem, mohou uvažovat o vyhlášení ISO 26000 formou zákona nebo závazného právního předpisu. Vzhledem k zaměření ISO 26000, které je definováno zcela jednoznačně, se jedná o zřejmý případ nesprávného použití.

Doporučení/Rada 5: Pokud se dozvíte o takovém záměru, informujte neprodleně vládu, že se ISO 26000 nesmí používat ke tvorbě předpisů.

Neužívá se ve smluvních vztazích

ISO 26000 se používá v jednotlivých organizacích. Zaměření normy vylučuje využití ve smluvních vztazích. Žádná smlouva mezi obchodními partnery nebo mezi státem a obchodním partnerem nesmí obsahovat odkaz na ISO 26000. Pokud by při zadávání veřejných zakázek, v kupních smlouvách, dodacích podmínkách a specifikacích nebo v jiných smluvních dokumentech bylo vyžadováno ISO 26000, pak tento požadavek je zřejmým případem nesprávného použití.

Doporučení/Rada 6: Pokud se dozvíte o návrhu smlouvy, který v jakékoliv podobě obsahuje povinné použití ISO 26000, oznamte bez prodlení autoru smlouvy, že se ISO 26000 neužívá ve smluvních vztazích.

Webový odkaz: viz http://www.26k-estimation.com/html/misconceptions_and_misuse.html (2012-09)
nejčastější nepochopení a chybné použití

 

Krok 3: Pečlivé prostudování ISO 26000

Podle zadání úkolu (N049) na vypracování ISO 26000 se předpokládá, že norma bude srozumitelná a snadno využitelná v praxi. Vzhledem k tomu, že norma splňuje tento předpoklad, její praktické využití nevyžaduje externí konzultace, audity nebo školení i když jsou tyto služby často nabízeny. Využití těchto služeb může být finančně náročné.   Takzvaní “školitelé” mohou velmi dobře znát text ISO 26000, avšak nemají dostatečně hluboké znalosti o zvláštnostech jednotlivých organizací a o jejich vnějších vztazích a také obvykle nenesou za své konání žádnou odpovědnost.

Je proto důležité pečlivě prostudovat celý dokument a vyplatí se věnovat dostatek času na plné pochopení toho, co přibližně 400 odborníků z celého světa definovalo jako sociální odpovědnost a co jimi bylo schváleno. Výsledkem bude zjištění, jakou důležitost má Odstavec 6 pro praktické využití ISO 26000:

 • poskytuje rady (doporučení, jako například “…organizace by měla…”)
 • zahrnuje 7 hlavních témat - organizační řízení, lidská práva, pracovní vztahy, životní prostředí, řízení podle pravidel, spotřebitelské záležitosti a společenská angažovanost a rozvoj, a
 • rozvíjí každé téma několika doplňujícími otázkami.

Při studiu jednotlivých odstavců se narazí na kritické přístupy a způsoby jejich zpracování v normě.

Jedním z nich je příliš obecné tvrzení obsažené v ISO 26000, že “všechna hlavní témata jsou důležitá pro všechny organizace”.  Vzhledem k tomu, že to není zcela reálné, byl vytvořen 26k-Nástroj k využití ISO 26000, aby pomáhal najít, která z hlavních témat a navazujících problematik jsou pro organizaci skutečně důležitá, viz Krok 5.

Dalším kritickým problémem, který je nutno řešit velmi opatrně je vztah mezi ISO 26000 a platnými zákony, protože ISO 26000 jasně neurčuje přednost platných zákonů. Například hlavní téma Pracovní vztahy zmiňuje Mezinárodní normy práce MOP (Mezinárodní organizace práce), ale jasně neříká, zda tyto mezinárodní normy práce převzaté do národní legislativy mají přednost před pokyny obsaženými v ISO 26000.

Doporučení/Rada 7: Vzhledem k rozdílnosti úrovně národních zákonů a předpisů mohou být některé problematiky z ISO 26000 předmětem národních zákonů a předpisů. Je proto užitečné konzultovat tyto záležitosti v rámci existujících oborových nebo profesních sdružení, protože použití ISO 26000 není v takových případech aktuální.

 

Krok 4: Rozhodnutí , zda ISO 26000 je v souladu s  vašimi potřebami a splňuje vaše očekávání

Po seznámení se s obsahem dokumentu může vzniknout obava, zda norma obsahuje řešení, které je v souladu s potřebami organizace a splňuje její očekávání a zda organizace patří do oblasti působnosti normy. Úvaha na toto téma by měla vycházet z toho, že ISO 26000 je koncipováno pro organizace všech typů a velikostí bez rozdílu. Vymezení pojmu “organizace” je proto velmi důležité a v normě je organizace definována takto:

“2.12 – subjekt nebo skupina lidí a zařízení, s uspořádanou soustavu odpovědností, kompetencí a vnitřních vztahů, mající rozpoznatelné cíle”.
 

Podle jednodušší a obecně pochopitelnější definice je typickým znakem organizace několikaúrovňové rozdělení odpovědností mezi různé útvary, jak vyplývá z následujícího příkladu:  

 • Sociální jednotka lidí systematicky uspořádaná a řízená tak, aby nepřetržitě uspokojovala potřeby a usilovala o dosažení společných cílů. Všechny organizace mají řídící strukturu, která v organizaci určuje vztahy mezi funkcemi a pozicemi a dále rozděluje role, odpovědnosti a kompetence k vykonání stanovených úkolů. Organizace jsou otevřené systémy v tom smyslu, že ovlivňují a jsou ovlivňovány vnějším prostředím.
  (Zdroj:
  http://www.businessdictionary.com/definition/organization.html (2012-09))

Proto je možné konstatovat, že čím bude daný subjekt menší, tím méně bude splňovat definici organizace uvedenou v ISO 26000.

Doporučení/Rada 8: Jednotlivé subjekty musí samy posoudit a rozhodnout, zda jsou organizací podle definice
uvedené v ISO 26000.

Krok 5: Zhodnocení význnamu/důležitosti jednotlivých problematik, určení možných činností a posouzení jejich důsledků

Vezme-li se v úvahu stavba a rozsah působnosti ISO 26000, může být obtížné určit, zda jsou všechny části dokument pro danou organizaci důležité. Podle obecné formulace v ISO 26000 jsou “všechna hlavní témata důležitá pro všechny organizace, ale nikoliv všechny navazující problematiky zahrnuté v hlavních tématech”. Toto tvrzení však není realistické, protože:

Doporučení/rada 9: Pouze sama organizace má potřebné informace k tomu, aby mohla rozhodnout, která hlavní témata a navazující problematiky jsou pro ni důležité.

26k-Nástroj k využití ISO 26000

26k-Nástroj k využití ISO 26000 pomáhá organizaci vybrat ty problematiky, které jsou pro ni důležité. Zodpovězení jen několika otázek pomůže k odpovědnému, důslednému, promyšlenému a na konkrétních podmínkám založenému užití ISO 26000. V této souvislosti se naskýtá důležitá otázka: V jakém rozsahu a zda vůbec může organizace ovlivnit stav a vývoj společnosti, jestliže bude aktivně uplatňovat sociální odpovědnost?

 Jak používat tento nástroj? Tabulka je snadno použitelná pomůcka, uvádějící uspořádaný přehled hlavních témat a navazujících problematik, umožňující prověřit jejich význam a odhadnout vliv možných opatření hledáním odpovědí na následující otázky:

 • Jsou hlavní téma a navazující problematiky považovány v organizaci za důležité?
 • Jak může organizace tyto záležitosti ovlivnit?
 • Jaká opatření může organizace přijmout v jednotlivých oblastech?
 • Je zaručeno, že předpokládaná opatření nejsou v rozporu s platnými zákony?
 • Jaký dopad budou mít předpokládaná opatření?
 • Které zúčastněné strany by měly být zainteresované v rámci dané problematiky?

Tabulka se vyplňuje řádek po řádku a po jednotlivých otázkách. Pokud je odpověď v jednom políčku záporná, celý řádek je tím dokončen a pokračuje se na dalším řádku.

Co je výsledkem? Výsledkem důkladné analýzy jsou doporučení, kterými by se organizace měla přiměřeně řídit v oblasti sociální odpovědnosti, využitelná například jako podklad k dialogu se zúčastněnými stranami nebo ve vztahu k dalším partnerům. Dalším výsledkem je stanovení možných opatření k účinnému uplatnění ISO 26000. Je také možné určit oblasti, kterými se hodlá
organizace detailně zabývat ve spolupráci s konkrétními subjekty nebo kde bude zapotřebí zjistit více o skutečných dopadech zamýšlených opatření.

Doporučení/Rada 10: Nepovažujte za překvapení, když zjistíte, že ne všechny uvedené problematiky jsou v případě vaší organizace považovány za důležité.

Doporučení/Rada 11: Nepřeceňujte výsledek analýzy, protože ISO norma nemůže postihnout všechny možnosti jak zvýšit sociální odpovědnost a proto neváhejte hledat další možnosti a prostředky, kterými lze ve vašem případě dospět k uspokojení aktuálních sociálních potřeb.

Doporučení/Rada 12: Použijte zjištění získaná prostřednictví 26k-Nástroje k využití ISO 26000 jako podklad k jednání se zainteresovanými stranami.

Webový odkaz: http://www.26k-estimation.com/html/user_guide_iso_26000.html#down-docs (2012-09)

Existují rovněž další uznávané a volně přístupné nástroje pro uplatňování sociální odpovědnosti, jako například “EFQM Systém pro CSR a Excelence Model”, který nabízí dobrovolný systém pro posouzení této problematiky bez ohledu na velikost, obor či vyspělost organizace.

Doporučení/Rada 13: Nebojte se použít  ESQM model (popřípadě i jiné) a vytvořit si vlastní úsudek o rozsahu využitelnosti
ISO 26000. Uplatněte získané poznatky při komunikaci se zainteresovanými stranami.

Webový odkaz: http://www.efqm.org/en/PdfResources/teaser-frameworkCSR180609.pdf (tento odkaz obsahuje pouze osnovu a nikoliv celý dokument; 2012-09)

Je užitečné se zmínit i o iniciativách průmyslových asociací, vládních a mezinárodních organizacích, z nichž některé mají regionální zaměření. K těmto iniciativám se lze připojit formou členství nebo je využít jako fórum k výměně praktických zkušeností. Některé z těchto iniciativ jsou uvedeny v Příloze A k ISO 26000.

Možná, že jsou k mání i pokyny k uplatňování sociální odpovědnosti, zpracované obchodními nebo průmyslovými asociacemi, ve kterých je vaše organizace členem. Je proto užitečné zjistit, zda takové pokyny existují, protože lze předpokládat, že budou lépe odpovídat konkrétním problémům existujícím v dané oblasti činnosti.

Doporučení/Rada 14: Doporučuje se porovnat ISO 26000 s již existujícími etickými kódy a s kodexy správného chování v asociacích (které jsou často kratší ve srovnání s ISO 2600 a postihují hlavní problematiku obdobným způsobem) a rozhodnout, který kód nebo normu je vhodnější v daném případě použít.

Doporučení/Rada 15: Čím je organizace menší, tím užitečnější je obrátit se o radu na asociaci, jíž je organizace členem a analýzu i dialog se zainteresovanými stranami provést s pomocí asociace nebo jejího člena. Je rovněž možné vytvořit společná fóra pro výměnu osvědčených postupů a zkušeností

Doporučení/Rada 16: Doporučuje se hledat na Internetu nabídky jiných řešení, které mohou lépe vyhovovat konkrétním potřebám organizace a tato řešení využívat. ISO 26000 se v takovém případě použije jako doplňující podklad. Do veřejného oznámení se pak doplní poznámka uvádějící tyto skutečnosti.

 

Krok 6: Veřejné oznámení o využívání ISO 26000

Každá organizace má dlouhodobé vztahy k řadě partnerů a 26k-Nástroj k využití ISO 26000 může přispět k odhalení dalších
možnost
í, jak rozšířit vzájemnou komunikaci.

Při zveřejňování skutečnosti, že zodpovědné využívání ISO 26000 je součástí správné praxe v organizaci, je třeba zachovávat jistou přiměřenost co do rozsahu i obsahu takového oznámení.   Prostředky, vynaložené k tomuto účelu by měly v zásadě odpovídat velikosti organizace.  Jednostránkové oznámení by proto mělo být většinou zcela dostatečné, a to zejména v případě malých a středních podniků. Do oznámení je možné zahrnout i některá zjištění a přijatá opatření.

 ISO WG SR Task Group 2 “Komunikace” vydala ve svém prosincovém Bulletinu (2009) následující sdělení k otázce způsobu, jakým organizace může poukázat na využívání ISO 26000:

  • ISO 26000 je dobrovolná mezinárodní norma poskytující návod na uplatňování sociální odpovědnosti. Organizace všech typů se vyzývají k podpoře a užívání ISO 26000 následujícím způsobem:
  • “Organizace” uznává ISO 26000 jako podkladový dokument, který poskytuje návod pro uplatňování sociální odpovědnosti.

a /nebo

  • “Organizace” využívá ISO 26000 jako návod k začlenění zásad sociální odpovědnosti do podnikové praxe.”

Vhodnější text, který lze individuálně přizpůsobit zní:

 

ISO 26000 Pokyny pro uplatňování sociální odpovědnosti

Sdělení o uplatňování principů SR
 

Prohlašujeme, že naše organizace je obeznámena s obsahem normy ISO 26000 a s jejím využitím ke stanovení priorit a činností při uplatňování sociální odpovědnosti.

Uznáváme ISO 26000 jako podklad, poskytující pokyny k uplatňování sociální odpovědnosti. Využíváme ISO 26000 jako návod k začlenění zásad sociální odpovědnosti do podnikové praxe.

Podrobnosti jsou obsaženy na <webové stránce> a/nebo v <naší zprávě>. V případě potřeby dalších informací kontaktujte laskavě níže podepsanou osobu.


Místo a datum  Podpis(y)  Adresa


Použití této formy vlastnoručně podepsaného oznámení
dokazuje, že se organizace touto problematickou vážně zabývá. Zákazníci, úřady, další zainteresované strany i široká veřejnost proto mohou předpokládat, že oznámení je zpracováno na základě spolehlivých a správných podkladů a z toho důvodu jej také budou uznávat. Vlastní oznámení bude mít větší váhu, než prohlášení jakékoliv externí organizace, která obvykle nepřejímá žádnou odpovědnost za chybný výklad, či případné ekonomické nebo právní komplikace.

Doporučení/Rada 17: Používejte proto tento vlastnoručně podepsaný druh oznámení doporučený ISO pro komunikaci se zákazníky, dodavateli, státními orgány a se všemi ostatními subjekty.

Doporučení/Rada 18: Přijměte tento druh oznámení od vašich partnerů.

Webový odkaz: ISO odkaz k tomuto tématu obsahuje FAQ číslo 9 na http://isotc.iso.org/livelink/livelink/fetch/2000/2122/830949/3934883/3935096/07_gen_info/faq.html (2012-09).

Úplný text informačního bulletinu je k dispozici na
 
http://www.26k-estimation.com/html/user_guide_iso_26000.html#down-docs (2012-09)

 Návrh sdělení lze stáhnout z tohoto odkazu rovněž ve formátu Word.

 

 

 

[ISO 26000, an estimation] [Latest updates] [Review of ISO 26000:2010] [FAQ on ISO 26000] [Strengths & Weaknesses of ISO 26000] [User Guides ISO 26000] [User Guide ISO 26000] [Guía del Usuario ISO 26000] [Nutzung des  ISO 26000] [Guide d'Utilisation ISO 26000] [Chinese ISO 26000 User Guide] [Czech ISO 26000 user guide] [Arabic ISO 26000 user guide] [Other languages] [SME user guide by NORMAPME] [The 26k-issue-tool] [Best Prices for ISO 26000] [Slides] [Misconceptions and misuse] [Good examples, correct use of ISO 26000] [Bad examples] [Self-analysis] [Certification failures] [Temptations of ISO 26000] [Non-Certification] [Worth reading] [Future development] [Quick user survey] [ISO and Societal Standards] [Terminology, terminología, Terminologie] [History of Project]